Geschiedenis

Stichting Kinderzorg kent een geschiedenis van meer dan honderd jaar. De vereeniging Kinderzorg werd opgericht te Middelburg op 21 februari 1906 op initiatief van dominee N.M. de Ligt. De Zeeuwse gemeenten van de Nederlands Hervormde Kerk gaven hiermee uitvoering aan een belangrijke opdracht van de diaconieën: het duurzaam verzorgen en opvoeden van verweesde of verwaarloosde kinderen tot de gemeente behorende.
De mannen van het eerste uur -vrouwen waren er nog niet bij- gingen er vanuit dat de vereniging een kort leven beschoren zou zijn. De sociale vernieuwing zou er immers toe bijdragen dat deze diaconale taak spoedig niet meer zou behoeven te worden uitgeoefend. Dat bleek een verkeerde inschatting. In de loop der jaren is wel het nodige veranderd. In 1990 wordt, mede op aandringen van het provinciaal bestuur, besloten tot het oprichten van een stichting van algemene aard: Stichting AZZ (thans stichting Juvent). Ter exploitatie van de werksoorten welke voordien bij de vereeniging Kinderzorg waren ondergebracht. De voogdij-afdeling werd per 1 januari 1994 overgedragen aan stichting voor Jeugd en Gezin in Zeeland (thans stichting Intervence). Per 16 augustus 2005 is vereeniging Kinderzorg omgevormd tot stichting Kinderzorg om als vermogensfonds financiële ondersteuning te kunnen bieden aan diverse projecten voor kinderen en jongeren.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van stichting Kinderzorg? Bestel dan hier de boeken die de geschiedenis van stichting Kinderzorg weergeven.


Stichting kinderzorg Stichting kinderzorg